Thay vì xây tháp và phòng th, bn s ra lnh cho xe game tng ngn chn k th và loi b chúng.
Bn s bo v cn c chng li nhng xe tng hay súng phòng không.
Ti Dungeon Defense ti ây, nhat i nhat H tr Android.1 tr lên.Zombies 2.Trong game này, nhim v ca ngi chi là ngn chn các cuc tn công ca i phng ang nhm vào Thành Ph phong bng cách iu khin khu súng chuyên dng tht tt cùng xây dng các pháo game ài phòng th theo nhng chin thut.Game gm nhiu màn chi tng ng vi nhng thách thc khác nhau giành cho ngi chi, khi chi ti nhng cp cao s có thêm nhng n v chin u mi và ngi chi s cn phi hoàn thiên các k nng qua.Ti Digfender ti ây, i H tr Android.1 tr lên.Game gm 44 tr khác nhau, 50 nhân vt phn din, 30 thành tu và 5 mc khó khác nhau.2 iBomber Defense Pacific, bn bom, gii cu Pacific Rim bng cách t các tòa tháp theo chin thut khôn ngoan trong iBomber Defense Pacific.Di ây là nhng ta game th tr hay nht hin game nay, chúng ã c ti u hóa chi mt trên in thoi và máy tính bng, android.Ti Swamp Attack ti ây, i H tr Android.1 tr lên.Ta game này khá ging Plants.Bn có th s dng các phím t 1 n 6 thay i các loi v khí ã la chn trc mi t tn công. K ch trong Bloons TD 6 lànhng qu bóng bay.
Game có ni dung rt hay, cách chi mi l i vi dòng game này.